ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2
ด้านการบริการพื้นฐาน

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
ตำบลหนองม่วง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดลพบุรี ตามถนนพหลโยธิน ห่างจากศาลากลางจังหวัดฯ ประมาณ 46 กิโลเมตร ผ่านอำเภอโคกสำโรง มาทางทิศเหนือก็จะเข้าสู่พื้นที่ตำบลชอนสารเดช และเข้าสู่ตำบลหนองม่วงในที่สุด

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค :
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 602 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 465 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ของจำนวนหลังคาเรือน67

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com