ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2
ประวัติความเป็นมา


SAM_0043

เทศบาลตำบลหนองม่วงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลชอนสารเดชเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  สุขาภิบาลหนองม่วง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเทศบาลตำบลหนองม่วง  ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  ในจำนวนพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น  7 ชุมชน
- ชุมชนวัดใหม่เจริญธรรมสามัคคี
- ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง
- ชุมชนหนองม่วงพัฒนา
- ชุมชนเทศบาลพัฒนา
- ชุมชนร่วมใจพัฒนาหนองม่วง
- ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา
- ชุมชนบ้านสวนสวรรค์พัฒนา 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com